Gå til innhold
PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis

PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis

Kode

PSY231

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 140 studiepoeng.

Emnet består av to kurs: Kommunikasjonsteori (5 sp) og kommunikasjonspraksis (5 sp).Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Har kunnskap om forskjellige kommunikasjonsteorier og -modeller.
 • Kjenner til psykologiske verktøy som brukes i samtaler, presentasjoner og andre former for kommunikasjon.
 • Har kunnskap om roller, relasjoner og typiske konflikter.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan anvende ulike kommunikasjonsmodeller.
 • Kan reflektere over gruppedynamiske spørsmål.
 • Kan reflektere over viktigheten av å lytte aktivt og gi tilbakemelding.
 • Kan anvende psykologiske teorier til å drøfte relasjoner og konflikter.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Har innsikt i kommunikasjon som kulturelt fenomen.
 • Kan formidle kommunikasjonsfagets betydning for menneskelig samhandling.
 • Har innsikt i hvordan kommunikasjon kan brukes som aktivt verktøy.

Kurset Kommunikasjonsteori (5 sp) gir en innføring i sentrale teorier og forskning omkring menneskelig kommunikasjon. Kurset tar for seg betydning av kommunikasjon på ulike nivå: Mellom voksne, i parforhold, i grupper og i formidlingssituasjoner. Relevante konsepter og kommunikative verktøy gjennomgås.

I kurset Kommunikasjonspraksis (5 sp) får studentene i tillegg til forelesninger og gruppediskusjoner anledning til å reflektere over erfaringene i seminardelen. Seminarene består av demonstrasjoner og praktiske øvelser om kommunikasjon. Hver student får anledning til å fremstå i ulike situasjoner og roller: Som samtaleleder, konfident, gruppemedlem, konfliktpart eller tilskuer.

En del av kurset består av en presentasjon som forberedes. I seminartimene blir studentene gjort kjent med forskjellige presentasjonsteknikker, samt verktøy for refleksjon omkring gruppeprosessen.

Forelesningene har et omfang på 42 undervisningstimer og seminaret har et omfang på inntil 16 undervisningstimer i løpet av semesteret. Semesteret løper fra august til desember.

20 min individuell muntlig eksamen. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F).

Obligatorisk for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 75% oppmøte i seminartimene og godkjent gruppearbeid.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kommunikasjonsteori

 • Jensen, P. og Ulleberg, I. (2019) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. (utvalgte sider)
 • Dahl, Ø (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (utvalgte sider)

Kommunikasjonspraksis

 • Holtskog, V (2018): Formidling som funker. Din guide til gode presentasjoner. Universitetsforlaget (utvalgte sider)
 • Utvalgte artikler (gjøres tilgjengelig i digital læringsplatform)

Totalt ca. 600 sider.