Gå til innhold
MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi

MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi

Kode

MAL527

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • God innsikt i bruken av systematisk teologisk metode og dens relevans for å utvikle kirkens formidlende tjeneste.
 • Inngående kunnskap om kristen åpenbaringsforståelse, læren om Den hellige ånd og om kirkens natur og oppdrag – samt sammenhengen mellom disse.
 • Emnet skal gi en kunnskapsbase for å kunne pedagogisk tilrettelegge forkynnelse og formidling innenfor emnets tematikk.

Ferdighetsmål:

 • Evne til å drøfte problemstillinger knyttet til forståelsen og verdien av å bruke systematisk teologisk refleksjon i en kirkelig formidlingssituasjon.
 • Kunne formulere teologisk innsikt innenfor emneområdet med tanke på anvendelse i kristen forkynnelse og formidling.
 • Kritisk kunne vurdere ulike tilnærminger til åpenbaringsforståelsen, pneumatologien og ekklesiologien.

Generell kompetanse:

 • Bli i stand til å kritisk kunne vurdere ulike teologiske standpunkter i samspill med kirkelige praksiser og kristen forkynnelse.
 • Bli i stand til å konstruktivt bruke innsikter ervervet fra emnet i menighetsbyggende fornyende tenkning og praksis.
 • Bli i stand til å kommunisere kunnskaper fra emneområdet både i faglige miljøer og i kirke og menighet. 

Emnet setter søkelys på sentrale temaer innenfor kristen teologi og drøfter disse i et hermeneutisk og systematisk perspektiv. Emnet setter fokus på den kristne åpenbaringsforståelsens særegne karakter og problematikk, Åndens genuine rolle i åpenbaringssammenheng, i frelseshistorien og som skaper av kirken – samt kirkens tilblivelse, natur og funksjon. Emnet har som formål å gi utdypet innsikt i nevnte sentrale temaer i kristen tro. Det skal dessuten gi studenten trening i å drøfte disse ut fra bibelmaterialet, i lys av tolkningshistorien, i et økumenisk perspektiv og endelig som en ressurs for forkynnelse og undervisning i kirken.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Før kursstart skal studenten også levere bokrapport og et refleksjonsnotat med oppgaveutkast.

I MAL527 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Yong, A. (2014). Renewing Christian Theology: Systematics for a Global Christianity. Waco, Tx.: Baylor University Press (Kapitlene 1, 3, 7, 12)
 • Dulles, Avery (1980). The Symbolic Structure of Revelation, Theological Studies, 41(1), s. 51-73 
 • Gravem, Peder (2003). Ein paradigmekonflikt i systematisk teologi – Pannenberg og Lindbeck som døme. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 74(3), s. 179-192.
 • Gregersen, Niels Henrik (2008). Dogmatik som samtidsteologi. Dansk Teologisk Tidsskrift, 71(4), s. 290-310
 • Hegertun, Terje (2017). The Spirit Driven Church. Signs of God's graceful presence. Eugene: OR: Pickwick. (Kapitlene 1, 3, 4, 7, 8, 9)
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi.  Teologisk tidsskrift, 2(4), (s. 379-395)
 • Husbands, Mark & Treier, Daniel J. (red..) (2005).  The Community of the Word: Toward an Evangelical Ecclesiology, Downers Grove: InterVarsity Press. (Kapitlene 3, 6, 11 og 14)
 • McGrath, Allister (red.) (2017): The Christian Theology Reader. 5th ed. Chichester: Wiley. (Tekster kopieres og deles ut i undervisningen.)
 • Murphy, Nancey (2007). Beyond Liberalism & Fundamentalism. How Modern and Postmodern Philosophy set the Theological Agenda. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International. (S. 1-35)
 • Pinnock, Clark H. (1996). Flame of Love. A Theology of the Holy Spirit. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. (S. 9-248, med unntak av ss. 113-148)
 • Rasmusson, Arne (2014). Att leva med Bibeln som berättelse. En narrativ och ecclesiologisk hermeneutik. Dansk Teologisk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(3), s. 231-250.
 • Volf, Miroslav (1998). After Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity. (Part II, ss. 127-282). Grand Rapids: Eerdmans.